8 Replies Latest reply on Nov 12, 2013 11:16 AM by Radoslav Husar

  Jboss EAP6.1.0 not starting in domain mode

  Avneet Bansal Newbie

   Hi All,

    

   My jboss server in not getting started. I am not getting error logs too.Below is the only output I can see on CMD screen. Its running fine in standalone mode.

    

   Please help. Thanks in Advance.

    

   Calling "E:\JBOSS\jboss-eap-6.1\bin\domain.conf.bat"

   ===============================================================================

   JBoss Bootstrap Environment

     JBOSS_HOME: E:\JBOSS\jboss-eap-6.1

     JAVA: C:\Program Files\Java\jdk160_21\bin\java

     JAVA_OPTS: -Dprogram.name=domain.bat -Xms64M -Xmx512M -XX:MaxPermSize=256M -Dj

   ava.net.preferIPv4Stack=true -Djboss.modules.system.pkgs=org.jboss.byteman

   ===============================================================================

   00:34:51,734 INFO  [org.jboss.modules] (main) JBoss Modules version 1.2.0.Final-

   redhat-1

   00:34:51,968 INFO  [org.jboss.as.process.Host Controller.status] (main) JBAS0120

   17: Starting process 'Host Controller'

   [Host Controller] 00:34:52,703 INFO  [org.jboss.modules] (main) JBoss Modules ve

   rsion 1.2.0.Final-redhat-1

   [Host Controller] 00:34:52,843 INFO  [org.jboss.msc] (main) JBoss MSC version 1.

   0.4.GA-redhat-1

   [Host Controller] 00:34:52,937 INFO  [org.jboss.as] (MSC service thread 1-4) JBA

   S015899: JBoss EAP 6.1.0.GA (AS 7.2.0.Final-redhat-8) starting