0 Replies Latest reply on Dec 5, 2007 8:28 PM by Juergen Zimmermann

  Which version of JAX-WS ?

  Juergen Zimmermann Master

   Which version of JAX-WS is used by
   a) JBossWS 2.0.1
   b) JBossWS 2.0.1SP2 [JBoss 4.2.2]
   c) JBossWS 2.0.2