1 Reply Latest reply on Dec 4, 2002 5:10 AM by Juha Lindfors

  NoClassDefFoundError

  Laszlo Graf Newbie

   Hi JBoss gurus

   I have az onebeanperpackage jar file (named rb.jar) in
   deploy folder. The server starts fine but when I access
   the JSP page wich uses the bean, I get the following
   error message:

   <h1>Error: 500</h1>
   <h2>Location: /adm/dat.jsp</h2>Internal Servlet Error:javax.servlet.ServletException: pckg/MegBean
   at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:508)
   at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:853)
   at org.apache.tomcat.core.ServletWrapper.doService(ServletWrapper.java:405)
   at org.apache.tomcat.core.Handler.service(Handler.java:287)
   at org.apache.tomcat.core.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:372)
   at org.apache.tomcat.core.ContextManager.internalService(ContextManager.java:812)
   at org.apache.tomcat.core.ContextManager.service(ContextManager.java:758)
   at org.apache.tomcat.service.http.HttpConnectionHandler.processConnection(HttpConnectionHandler.java:213)
   at org.apache.tomcat.service.TcpWorkerThread.runIt(PoolTcpEndpoint.java:416)
   at org.apache.tomcat.util.ThreadPool$ControlRunnable.run(ThreadPool.java:501)
   at java.lang.Thread.run(Thread.java:484)

   Root cause:
   java.lang.NoClassDefFoundError: pckg/MegBean
   at adm.dat_jsp_0._jspService(_0002fadm_dat_jsp_0.java:136)
   at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:119)
   at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:853)
   at org.apache.jasper.servlet.JspServlet$JspCountedServlet.service(JspServlet.java:130)
   at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:853)
   at org.apache.jasper.servlet.JspServlet$JspServletWrapper.service(JspServlet.java:282)
   at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:429)
   at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:500)
   at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:853)
   at org.apache.tomcat.core.ServletWrapper.doService(ServletWrapper.java:405)
   at org.apache.tomcat.core.Handler.service(Handler.java:287)
   at org.apache.tomcat.core.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:372)
   at org.apache.tomcat.core.ContextManager.internalService(ContextManager.java:812)
   at org.apache.tomcat.core.ContextManager.service(ContextManager.java:758)
   at org.apache.tomcat.service.http.HttpConnectionHandler.processConnection(HttpConnectionHandler.java:213)
   at org.apache.tomcat.service.TcpWorkerThread.runIt(PoolTcpEndpoint.java:416)
   at org.apache.tomcat.util.ThreadPool$ControlRunnable.run(ThreadPool.java:501)
   at java.lang.Thread.run(Thread.java:484)

   ---------------------------------------

   What is wrong ? The server's output is:

   JBOSS_CLASSPATH=G:\jboss\axislin\jboss\jboss;D:/JBuilder6/jdk1.3.1/lib/tools.jar;run.jar;../lib/crimson.jar
   jboss.home = G:\jboss\axislin\jboss\jboss
   Using JAAS LoginConfig: file:/G:/jboss/axislin/jboss/jboss/conf/tomcat/auth.conf
   JBoss release: JBoss-2.4.4 CVSTag=JBoss_2_4_4
   JBoss version: 2.4.4.2001-12-29 02:04:40 PST
   Using configuration "tomcat"
   [INFO,root] Started Log4jService, config=file:/G:/jboss/axislin/jboss/jboss/conf/tomcat/log4j.properties
   [INFO,Info] Java version: 1.3.1_02,Sun Microsystems Inc.
   [INFO,Info] Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM 1.3.1_02-b02,Sun Microsystems Inc.
   [INFO,Info] System: Windows 2000 5.0,x86
   [INFO,Shutdown] Shutdown hook added
   [INFO,ServiceControl] Initializing 47 MBeans
   [INFO,WebService] Initializing
   [INFO,WebService] Initialized
   [INFO,NamingService] Initializing
   [INFO,NamingService] Initialized
   [INFO,JNDIView] Initializing
   [INFO,JNDIView] Initialized
   [INFO,TransactionManagerService] Initializing
   [INFO,TransactionManagerService] Initialized
   [INFO,ClientUserTransactionService] Initializing
   [INFO,ClientUserTransactionService] Initialized
   [INFO,JaasSecurityManagerService] Initializing
   [INFO,JaasSecurityManagerService] Initialized
   [INFO,JdbcProvider] Initializing
   [INFO,JdbcProvider] Loaded JDBC-driver:com.sybase.jdbc2.jdbc.SybDriver
   [INFO,JdbcProvider] Initialized
   [INFO,RDS] Initializing
   [INFO,RDS] Initialized
   [INFO,ServerDataCollector] Initializing
   [INFO,ServerDataCollector] Initialized
   [INFO,ContainerFactory] Initializing
   [INFO,ContainerFactory] Initialized
   [INFO,EmbeddedTomcatServiceSX] Initializing
   [INFO,EmbeddedTomcatServiceSX] Initialized
   [INFO,JBossMQService] Initializing
   [INFO,JBossMQService] Initialized
   [INFO,StateManager] Initializing
   [INFO,StateManager] Initialized
   [INFO,PersistenceManager] Initializing
   [INFO,PersistenceManager] Initialized
   [INFO,JVMServerILService] Initializing
   [INFO,JVMServerILService] Initialized
   [INFO,RMIServerILService] Initializing
   [INFO,RMIServerILService] Initialized
   [INFO,OILServerILService] Initializing
   [INFO,OILServerILService] Initialized
   [INFO,UILServerILService] Initializing
   [INFO,UILServerILService] Initialized
   [INFO,TopicManager] Initializing
   [INFO,TopicManager] Initialized
   [INFO,TopicManager] Initializing
   [INFO,TopicManager] Initialized
   [INFO,TopicManager] Initializing
   [INFO,TopicManager] Initialized
   [INFO,QueueManager] Initializing
   [INFO,QueueManager] Initialized
   [INFO,QueueManager] Initializing
   [INFO,QueueManager] Initialized
   [INFO,QueueManager] Initializing
   [INFO,QueueManager] Initialized
   [INFO,QueueManager] Initializing
   [INFO,QueueManager] Initialized
   [INFO,QueueManager] Initializing
   [INFO,QueueManager] Initialized
   [INFO,QueueManager] Initializing
   [INFO,QueueManager] Initialized
   [INFO,QueueManager] Initializing
   [INFO,QueueManager] Initialized
   [INFO,QueueManager] Initializing
   [INFO,QueueManager] Initialized
   [INFO,QueueManager] Initializing
   [INFO,QueueManager] Initialized
   [INFO,QueueManager] Initializing
   [INFO,QueueManager] Initialized
   [INFO,NamingAlias] Initializing
   [INFO,NamingAlias] Initialized
   [INFO,NamingAlias] Initializing
   [INFO,NamingAlias] Initialized
   [INFO,JMSProviderLoader] Initializing
   [INFO,JMSProviderLoader] Initialized
   [INFO,ServerSessionPoolLoader] Initializing
   [INFO,ServerSessionPoolLoader] Initialized
   [INFO,J2eeDeployer] Initializing
   [INFO,J2eeDeployer] Initialized
   [INFO,RARDeployer] Initializing
   [INFO,RARDeployer] Initialized
   [INFO,ConnectionManagerFactoryLoader] Initializing
   [INFO,MinervaNoTransCMFactory] Initialized
   [INFO,ConnectionManagerFactoryLoader] Initializing
   [INFO,MinervaSharedLocalCMFactory] Initialized
   [INFO,ConnectionManagerFactoryLoader] Initializing
   [INFO,MinervaXACMFactory] Initialized
   [INFO,ConnectionFactoryLoader] Initializing
   [INFO,MinervaDS] Initialized
   [INFO,ConnectionFactoryLoader] Initializing
   [INFO,JmsXA] Initialized
   [INFO,AutoDeployer] Initializing
   [INFO,AutoDeployer] Initialized
   [INFO,JMXAdaptorService] Initializing
   [INFO,JMXAdaptorService] Initialized
   [INFO,RMIConnectorService] Initializing
   [INFO,RMIConnectorService] Initialized
   [INFO,MailService] Initializing
   [INFO,MailService] Initialized
   [INFO,ServiceControl] Initialized 47 services
   [INFO,ServiceControl] Starting 47 MBeans
   [INFO,WebService] Starting
   [INFO,WebService] Started webserver with address: null port: 8083
   [INFO,WebService] Codebase set to: http://lgf:8083/
   [INFO,WebService] Started
   [INFO,NamingService] Starting
   [INFO,NamingService] Starting jnp server
   [INFO,NamingService] Started jnpPort=1099, rmiPort=0, backlog=50, bindAddress=null, Client SocketFactory=null, Server SocketFactory=null
   [INFO,NamingService] InitialContext Environment:
   [INFO,NamingService] key=java.naming.factory.initial, value=org.jnp.interfaces.NamingContextFactory
   [INFO,NamingService] key=java.naming.factory.url.pkgs, value=org.jboss.naming:org.jnp.interfaces:org.jboss.naming:org.jnp.interfaces
   [INFO,NamingService] Naming started on port 1099
   [INFO,NamingService] Started
   [INFO,JNDIView] Starting
   [INFO,JNDIView] Started
   [INFO,TransactionManagerService] Starting
   [INFO,TransactionManagerService] Started
   [INFO,ClientUserTransactionService] Starting
   [INFO,ClientUserTransactionService] Started
   [INFO,JaasSecurityManagerService] Starting
   [INFO,JaasSecurityManagerService] startService, securityMgrCtxPath=java:/jaas
   [INFO,JaasSecurityManagerService] startService, cachePolicyCtxPath=java:/timedCacheFactory
   [INFO,JaasSecurityManagerService] startService, SecurityProxyFactory=org.jboss.security.SubjectSecurityProxyFactory@444b88
   [INFO,JaasSecurityManagerService] Started
   [INFO,JdbcProvider] Starting
   [INFO,JdbcProvider] Started
   [INFO,RDS] Starting
   [INFO,RDS] XA Connection pool RDS bound to java:/RDS
   [INFO,RDS] org.jboss.pool.jdbc.xa.wrapper.XADataSourceImpl created new Connection (com.sybase.jdbc2.jdbc.SybConnection) with XAResource org.jboss.pool.jdbc.xa.wrapper.XAResourceImpl and XAConnection org.jboss.pool.jdbc.xa.wrapper.XAConnectionImpl.
   [INFO,RDS] No transaction right now.
   [INFO,RDS] Started
   [INFO,ServerDataCollector] Starting
   [INFO,ServerDataCollector] JBoss Management Service 'servercollector' bound to servercollector
   [INFO,ServerDataCollector] Started
   [INFO,ContainerFactory] Starting
   [INFO,ContainerFactory] Started
   [INFO,EmbeddedTomcatServiceSX] Starting
   [INFO,EmbeddedTomcatServiceSX] Starting EmbeddedTomcatSX....
   [INFO,Default] Starting tomcat. Check logs/tomcat.log for error messages
   [INFO,EmbeddedTomcatServiceSX] OK
   [INFO,EmbeddedTomcatServiceSX] Started
   [INFO,JBossMQService] Starting
   [INFO,JBossMQService] JBossMQ version 1.0.0 Beta Started
   [INFO,JBossMQService] Started
   [INFO,StateManager] Starting
   [INFO,StateManager] Started
   [INFO,PersistenceManager] Starting
   [INFO,PersistenceManager] Started
   [INFO,JVMServerILService] Starting
   [INFO,JVMServerILService] Started
   [INFO,RMIServerILService] Starting
   [INFO,RMIServerILService] Started
   [INFO,OILServerILService] Starting
   [INFO,OILServerILService] JBossMQ OIL service available at : 0.0.0.0/0.0.0.0:1449
   [INFO,OILServerILService] Started
   [INFO,UILServerILService] Starting
   [INFO,UILServerILService] JBossMQ UIL service available at : 0.0.0.0/0.0.0.0:1450
   [INFO,UILServerILService] Started
   [INFO,TopicManager] Starting
   [INFO,TopicManager] Started
   [INFO,TopicManager] Starting
   [INFO,TopicManager] Started
   [INFO,TopicManager] Starting
   [INFO,TopicManager] Started
   [INFO,QueueManager] Starting
   [INFO,QueueManager] Started
   [INFO,QueueManager] Starting
   [INFO,QueueManager] Started
   [INFO,QueueManager] Starting
   [INFO,QueueManager] Started
   [INFO,QueueManager] Starting
   [INFO,QueueManager] Started
   [INFO,QueueManager] Starting
   [INFO,QueueManager] Started
   [INFO,QueueManager] Starting
   [INFO,QueueManager] Started
   [INFO,QueueManager] Starting
   [INFO,QueueManager] Started
   [INFO,QueueManager] Starting
   [INFO,QueueManager] Started
   [INFO,QueueManager] Starting
   [INFO,QueueManager] Started
   [INFO,QueueManager] Starting
   [INFO,QueueManager] Started
   [INFO,NamingAlias] Starting
   [INFO,NamingAlias] Started
   [INFO,NamingAlias] Starting
   [INFO,NamingAlias] Started
   [INFO,JMSProviderLoader] Starting
   [INFO,JMSProviderLoader] bound adapter DefaultJMSProvider to java:/DefaultJMSProvider
   [INFO,JMSProviderLoader] Started
   [INFO,ServerSessionPoolLoader] Starting
   [INFO,ServerSessionPoolLoader] pool factory StdJMSPool bound to java:/StdJMSPool
   [INFO,ServerSessionPoolLoader] Started
   [INFO,J2eeDeployer] Starting
   [INFO,J2eeDeployer] Cleaning up deployment directory
   [INFO,J2eeDeployer] Started
   [INFO,RARDeployer] Starting
   [INFO,RARDeployer] Started
   [INFO,MinervaNoTransCMFactory] Starting
   [INFO,MinervaNoTransCMFactory] Connection manager factory 'MinervaNoTransCMFactory bound to 'java:/MinervaNoTransCMFactory'
   [INFO,MinervaNoTransCMFactory] Started
   [INFO,MinervaSharedLocalCMFactory] Starting
   [INFO,MinervaSharedLocalCMFactory] Connection manager factory 'MinervaSharedLocalCMFactory bound to 'java:/MinervaSharedLocalCMFactory'
   [INFO,MinervaSharedLocalCMFactory] Started
   [INFO,MinervaXACMFactory] Starting
   [INFO,MinervaXACMFactory] Connection manager factory 'MinervaXACMFactory bound to 'java:/MinervaXACMFactory'
   [INFO,MinervaXACMFactory] Started
   [INFO,MinervaDS] Starting
   [INFO,MinervaDS] Started
   [INFO,JmsXA] Starting
   [INFO,JmsXA] Started
   [INFO,AutoDeployer] Starting
   [INFO,AutoDeployer] Watching directory: G:\jboss\axislin\jboss\jboss\deploy
   [WARN,AutoDeployer] Cannot auto-deploy ../deploy/lib
   [INFO,AutoDeployer] Auto deploy of file:/G:/jboss/axislin/jboss/jboss/deploy/rb.jar
   [INFO,J2eeDeployer] Deploy J2EE application: file:/G:/jboss/axislin/jboss/jboss/deploy/rb.jar
   [INFO,J2eeDeployer] Create application rb.jar
   [INFO,J2eeDeployer] install EJB module rb.jar
   [INFO,ContainerFactory] Deploying:file:/G:/jboss/axislin/jboss/jboss/tmp/deploy/Default/rb.jar
   [INFO,ContainerFactory] Deploying MegBean
   [WARN,EntityContainer] No resource manager found for java:/RDS
   [INFO,EnterpriseContextCachePolicy$Scheduler] Cache policy scheduler started
   [INFO,MegBean] Initializing
   [INFO,MegBean] Initialized
   [INFO,MegBean] Starting
   [INFO,MegBean] Started
   [INFO,ContainerFactory] Deployed application: file:/G:/jboss/axislin/jboss/jboss/tmp/deploy/Default/rb.jar
   [INFO,J2eeDeployer] J2EE application: file:/G:/jboss/axislin/jboss/jboss/deploy/rb.jar is deployed.
   [INFO,AutoDeployer] Started
   [INFO,JMXAdaptorService] Starting
   [INFO,JMXAdaptorService] Started
   [INFO,RMIConnectorService] Starting
   [INFO,RMIConnectorService] Started
   [INFO,MailService] Starting
   [INFO,MailService] Mail Service 'Mail' bound to java:/Mail
   [INFO,MailService] Started
   [INFO,ServiceControl] Started 47 services
   [INFO,Default] JBoss-2.4.4 Started in 0m:5s.421