0 Replies Latest reply on Jul 30, 2009 2:30 AM by DWAIPAYAN SOM

  Sun One Directory Server

  DWAIPAYAN SOM Newbie

   I am a newbie to JBoss

   Does JBoss Support SUNOne Directory Server
   I need this info since I need to configure JBoss SSO.